Banner Sağ
Banner Sağ
Banner Sağ
Banner Sağ
Dernekler

Sektörel Dernekler

DOSİDER (Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği) 1993 yılında kurulmuş olup,Ülkemiz doğal gaz sektöründe haksız rekabet yapılmasını önlemek,

  • Uygulamada proje, malzeme ve işçilik standardizasyonunu sağlamak,
  • Doğal gaz sektörünün gelişmesini sağlamak amacıyla; yasa, nizamname, şartname, kararname, standart vb. hazırlanmasına katkıda bulunmak,
  • Üretimde uluslararası standartlara uyulmasını sağlamak,
  • Doğal gaz temini, dağıtımı, kullanımı ve tüketimi ile ilgili tüm kamu ve özel kuruluşların işbirliği hususunda zemin oluşturmak amaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürmekte ve Türk Doğal Gaz Sektörü’nün yerli ve yabancı en önemli sanayi ve ticari kuruluşlarını bünyesinde bulundurmaktadır.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.dosider.org/

ESSİAD (Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği), sektörümüzün önde gelen iş adamları tarafından 1990 yılında kurulmuştur.ESSİAD’ın ana kuruluş amacı soğutma sektöründe faaliyet gösteren kişilerin ve kuruluşların her türlü hak ve hukukunu korumak, gelişmesini ve tüketiciye gelişmiş kaliteli ürünlerin ulaştırılmasını sağlamaktır. 21 yıllık bir geçmişe sahip olan ESSİAD bu amaç ve hedeflerinden hiçbir zaman ödün vermemiş ve bu doğrultudaki çalışmalarına her geçen gün daha da hız vermiştir.Sektörel anlamda oluşabilecek sorunlarda çözüm sağlayabilmek amacıyla çalışmalar yapan dernek, bu konuda bir koordinatör görevi görmekte ve sorunların en kısa sürede çözülmesi için çalışmalar yapmaktadır. Bu doğrultuda diğer sektörel dernek ve kuruluşlarla bir işbirliği içine girilmiş ve “Etik Kurallar” listesi oluşturulmuştur. Bugün derneğe üye olabilmenin ana şartı haline gelen bu kurallar hem dernek hem de üyelerimiz tarafından azami olarak uygulanmaya çalışılmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.essiad.org.tr/

İSEDA(İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği) 2002 yılının başlarında, kurucuları arasında değişik üniversite ve yüksekokullarda görev alan öğretim elemanları, eğitmenler, teknik öğretmen, mühendis, teknikerler ve teknisyenlerin de bulunduğu oluşum, İklimlendirme Soğutma ve Tesisat sektöründe hizmet kalitesinin ulusal ve uluslararası standartlara ulaşabilmesi için gerekli eğitim, araştırma ve danışma faaliyetleri oluşturmak için yola çıktı.

İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği kurucularının büyük idealleri ile 23 Kasım 2004 tarihinde resmen kuruldu.

Misyon:En son teknolojiyi ve bilgiyi kullanarak sektörün “standart belirleme, bilgi danışma ve teknik eğitim otoritesi” olmak.

Vizyon:Sektörümüzün üreticilerinin müşteri karşısında temsil eden teknik elemanların iş güvenliği, teknik yeterlilik ve davranışları açısından belirli kalite standartlarında hizmet verebilmesi için gerekli olan eğitim, dokümantasyon ve standartları belirleme çalışmaları yapmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.iseda.org.tr/

İSKİD (İklimlendirme-Soğutma-Klima İmalatçıları Derneği)’in amacı, Türkiye’de iklimlendirme, soğutma ve klima cihazları imalatçısı ve/veya ithalatçısı olan üyeleri arasında işbirliği sağlamak, üyelerinin sorunlarını çözmek için gerekli çalışmaları yapmak, Türk klima tüketicilerinin ve firmalarının haklarını ulusal ve uluslararası düzeyde korumak, ve ülkenin çeşitli iklimlendirme, soğutma ve klima ihtiyaçlarının karşılanması için çevre korumasına ve ülke ekonomisine dikkat ederek gereken çalışmaları yapmaktır.Vizyon:Sektörümüzü,  ulusal ve uluslar arası pazarlarda GÜVENİLİRLİK, REKABETÇİLİK ve YENİLİKÇİLİK açısından bu günden daha iyi noktalara taşımak, çevre bilinci ve yaşam kalitesini arttırmak.

Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.iskid.org.tr/

 ISKAV (Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı), 30.12.1997 tarihinde kurulmuştur. Vakfın amacını “Türkiye ısıtma, soğutma, klima sektörünü geliştirmek, Avrupa Birliği’ne uyumunu sağlamak ve üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmek” oluşturur.
Mesleki kuruluşlar, sosyal ve bilimsel çalışmalar yapan özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği ve ortak çalışmalar yaparak sektörümüze hizmet üretilmesi hedeflenmiştir.

Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.iskav.org.tr/

İZODER( Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları  Derneği), “yalıtım” konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmeyi amaç edinen ve bunu sağlamak üzere ısı, su, ses ve yangın yalıtım malzemesi üreticilerini, satıcılarını ve uygulayıcılarını bir çatı altında toplayan sivil toplum örgütüdür.
Vizyon:Yalıtım Sektöründe sözü geçen tepe örgütü olarak  Cumhuriyetimizin 100. yılına kadar yalıtım malzemeleri kullanımını AB seviyesine çıkarmak ve bölgesel güç olmak.Misyon:Sürdürülebilir bir gelecek için doğal kaynakları verimli kullanarak, insan güvenliğini ve çevre sağlığına duyarlı yapılarla, yaşam kalitesi ve konfor koşullarının arttırılmasını sağlamak ve yarınlarımıza yaşanılabilir bir dünya bırakmaktır.

Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.izoder.org.tr/

MTMD, (Mekanik Tesisat Mühendisleri Derneği)nin bünyesinden doğmuş, tüzel kişilerin oluşturduğu bir yapıdır.MTMD Derneği Tüzüğünde derneğin amacı; “Demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, Atatürk’ün çağdaş uygarl›k hedef ve ilkelerinin önemsendiği bir ortamda Mekanik Tesisat Müteahhitliği sektöründe etkinlik gösteren kurum ve kişilerin toplum içerisinde tanıtımını, önem ve gelişimini sağlamak, üyelerin bilgi sorumluluk ve haklarını gelişmiş uluslararası uygulamalara eriştirmek amacına yönelik etkinliklerde bulunmaktır” şeklinde tanımlanır.Derneği var eden ana fikir; Türk mekanik tesisat müteahhitliğinin küresel rekabet gücüne sahip olması, ulusal mekanik tesisat sektörünün gelişmesinde, kendine düşen görevi en iyi seviyede yerine getirmesi, kendi meslek disiplininin varlığını güçlendirerek koruyabilmesi için gereken iyilefltirmelerin sağlanmasıdır. Mekanik tesisat müteahhitlerin ortak sorunlarını birlikte tartışılaabileceği ve çözüm yolları için bir güç birliği oluşturabileceği ortak bir çatı amaçlayan MTMD, kabul edilebilir rekabet koşulları içinde, uluslararası düzeyde uygulanmış ve kabul görmüş yetki ve sorumlulukları sektörde hakim kılarak, mesleğin gelişmesinin, yurtiçinde ve dışında güçlenmesinin dinamosu olmayı hedefliyor.

Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.mtmd.org.tr/

 POMSAD, (Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği) Türk Pompa ve Vana Sanayiine hizmet eden, pompa ve vana konstrüksiyonu veya imalatında çalışan gerçek şahısları ve iş adamlarını bir araya getirerek, sektörün her alanındaki sorunlarına ortak çözümler aramak, bu yolda dayanışmayı sağlamak,Türk Pompa ve Vana Sanayiinin gelişmesi, üretimde kalite ve verimliliğin artması, sektörün dış pazarlardaki rekabet ortamına uyum sağlaması için ortak girişimlerde bulunmak,Sektörde çalışanlar arasında iletişimi ve bilgi akımını artırmak, teknik yeniliklerden üyelerini haberdar etmek, araştırma ve geliştirmeyi teşvik ederek Türk Pompa ve Vana Sanayiinin kalkınmasına hizmet etmek,Türk Pompa ve Vana Sanayiini temsil etmek, ulusal ve uluslararası merciler önünde imkanlarını ve sorunlarını dile getirmek, amaçlarına paralel aktivetelere yönelik üst organizasyonlarda yer almak, diğer sektörleri temsil eden dernek ve benzeri kuruluşlarla dayanışma halinde Türk Sanayiinin ilerlemesinde pay sahibi olmak.amaçları ile kurulmuştur.

Ayrıntılı Bilgi: http://www.pomsad.org.tr/

SOSİAD (Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği soğutma, klima cihazları, otomatik kontrol cihazları, bunların ana ve yedek parçaları ile ilgili temsilcilik ve satışı veya imalatı konusunda çalışan üyeler arasında işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak, üyelerin ekonomik, mali, hukuki, idari, teknolojik, ihracat ve ithalatla ilgili sorunlarını çözümleyecek çalışma ve teşebbüslerde bulunmak, Türkiye’de soğutma, klima pazarını geliştirmek, en ileri seviyeye çıkarmak ve ülkemizin çeşitli soğutma, klima ihtiyacının sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak, tüketiciye gelişmiş, kaliteli ürünlerin ulaşmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.sosiad.org.tr/

TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği) Tesisat Mühendisliğinin ve topluma verdiği hizmetlerin gelişmesi için 1992 yılında kurulmuş olup, bu gün değişik disiplinlerden gelen profesyonellerin ortak amaçlar için toplandığı bir dernek haline gelmiştir. Bilgi ve Teknoloji transferini gerçekleştirmek, uluslararası platformda meslektaşlarımızı temsil etmek ve gelişmeleri anında izlemek için TTMD olarak yurtdışı meslek örgütleri ile temasları devam etmektedir.TTMD’nin amacı; öncelikle profesyonel hizmet veren meslektaşlarıyla, yeni mezun mühendisler ve bu meslekte yetişmek isteyen öğrencilerin uygulama alanındaki eğitimlerine, araştırmalarına, bilgi ve teknoloji transferine katkıda bulunmak, gerekli iletişim ve tartışma ortamının sağlamak, üniversitelerin ve araştırma kurumlarının meslekle ilgili araştırmalarına katkıda bulunmak ve üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmektir.

Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.ttmd.org.tr/

 BACADER tüm paydaşları ile birlikte sektörde işbirliği sağlayarak baca sistemlerinin çevreci, ekonomik, verimli ve güvenli bir şekilde tasarlanması için çalışmak üzere kuruldu. Amacı Avrupa standartlarında rekabet ve yenilik için hem sektöre hem de topluma yön veren bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

Ayrıntılı Bilgi İçin: www.bacader.org

GÜNDER, güneş enerjisi ile ilgili konularda, bilim ve teknolojinin geliştirilmesi, araştırma ve geliştirmenin özendirilmesi, güneş enerjisinin yaygın kullanımının teşvik edilmesi, güneş enerjisi ile ilgili alanlarda bilgilenmenin ve farkındalığın artması, eğitimin özendirilmesi gibi konularda faaliyetlerini sürdürmektedir.GÜNDER; kar amacı gütmeyen, kendini güneş enerjisi biliminin, teknolojisinin, kullanımının ve uygulamalarının gelişmesi için gerekenlerin yapılmasına adamış bir kuruluştur. Bu ilkelere ilgi duyan, bu doğrultunda faaliyette bulunmak isteyen veya faaliyetlere katkı sağlamak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar GÜNDER’e üye olabilirler.

Ayrıntılı Bilgi İçin: www.gunder.org.tr